napisz do nas dodaj do ulubionych ustaw jako startowa

informacje o Roztoczu
o Roztoczu
Roztocze Zachodnie
Roztocze Środkowe
Roztocze Wschodnie
fauna i flora


R P N
Roztoczański Park   Narodoway
zespoły leśne w RPN
zwiedzanie RPN
parki krajobrazowe
Puszcza Solska
  i Lasy Janowskie


trochę historii
ród Zamoyskich
ordynaci
II Wojna Światowa
UPA


idź do »
strona startowa
Roztocze - informacje ogólne
miejscowości
noclegi
fotogaleria
atrakcje
praktyczne

zespoły leśne w Roztoczańskim Parku Narodowym

Znajduje się tu ponad 400 drzew pomnikowych. Jodły osiągają 50 m wysokości i 3,5 m obwodu, niewiele ustępują im buki (odpowiednio: 42 i 3 m). 58% powierzchni leśnej parku zajmuje sosna, 20% jodła, 15% buk, występują także: olsza, świerk, modrzew, brzoza, lipa, grab, wiąz, dąb, jawor, jesion, klon i jarzębina. Wyróżnia się 19 zespołów i 2 zbiorowiska leśne: od torfowisk - przez olsy, łęgi i grądy - do borów. Najcenniejsze to bór jodłowy i buczyna karpacka. Zespoły te są charakterystyczne dla regla dolnego Karpat.

Bór jodłowy zajmuje blisko 8% powierzchni RPN. Porasta dolne fragmenty zboczy i obniżenia pomiędzy wzniesieniami. Jego głównym składnikiem jest wilgotny i cienisty las jodłowy z domieszką świerka, a w partii górnej buka. Warstwę krzewów stanowi podrost jodłowo-świerkowy, wyżej pojawiają się buk i grab, zajmując do 50% pokrycia. W runie najwięcej jest szczawiku zajęczego i konwalijki dwulistnej. W przeszłości zespół ten dominował na Roztoczu, został jednak w znacznej części wycięty. Jego miejsce zajęły monokultury sosnowe, stanowiące obecnie aż 28% powierzchni parku.

Buczyna karpacka zajmuje blisko 25% powierzchni RPN, porastając szczyty, górne partie zboczy wzniesień, a także jary śródleśne. Umiarkowanie wilgotne siedliska porasta stary drzewostan bukowo-jodłowy z domieszką kłonu i jaworu, a w niższej warstwie drzew - grabu. Do 90% pokrycia zajmuje silnie rozwinięta warstwa krzewów, na którą składają się buk i grab. Runo występuje płatami i jest bardzo słabo wykształcone.

Bór sosnowy najpowszechniejszy zespół leśny parku, a także całego Roztocza. Dominująca w warstwie drzew sosna rośnie w siedliskach suchych bądź pośrednich pomiędzy suchymi a wilgotnymi. Drzewostany te są widne i świetliste. W warstwie krzewów obecne są świerk, jodła, kruszyna, w warstwie runa dominuje borówka czarna.

W skład parku weszło 12 wcześniej istniejących rezerwatów, w tym 9 rezerwatów leśnych: Bukowa Góra, Obrocz, Nart, Czerkies, Jarugi, Krzywionka, rezerwat im. prof. Z. Czubińskiego, Zwierzyniec i Kamienna Góra oraz 3 rezerwaty florystyczne: Maziarki, Stoki nad Wieprzem i Bór sosnowy na stokach. Wcielając wymienione rezerwaty do RPN, część z nich zlikwidowano, uznając, że wystarczający jest sam status przynależności do parku narodowego. Pozostałe obecnie określa się jako obszary (strefy) ochrony ścisłej. Są to:

Bukowa Góra - chroni się tu las naturalny z udziałem jodły, buka i świerka. Rozciąga się on od dna doliny Wieprza do wysokiej wierzchowiny. Poprowadzono tędy ścieżkę przyrodniczą na szczyt Bukowej Góry i ścieżkę spacerową na Piaseczna Górę.

Nart i Czerkies - dwie strefy ochrony ścisłej (niegdyś połączone w jeden rezerwat) zajmujące bogato urzeźbioną wysoką wierzchowinę. Różnica poziomów - od doliny do szczytu - przekracza 90 m. Zostały utworzone dla zachowania 13 zróżnicowanych florystycznie i siedliskowo zbiorowisk leśnych, w tym głównie dużych płatów buczyny karpackiej. Gatunkami dominującymi są buk, jodła i grab. Występują okazałe, pomnikowe jodły o wysokości ponad 50 m i obwodzie ponad 3 m, a także sosny wznoszące się na ponad 40 m.

Jarugi - ochronie podlega tu zespół buczyny karpackiej. Gatunkiem panującym jest buk, obecny we wszystkich swych stadiach rozwojowych. Nieco rzadziej występuje jodła, a najczęstszą domieszkę stanowią lipy. Wiele drzew osiąga rozmiary pomnikowe.

Międzyrzeki - obszar otoczony ochroną ścisłą od 1990 r., dla zachowania rozległych torfowisk wysokich i przejściowych, znajdujących się w płd. części parku.

Sumaryczna powierzchnia stref ochrony ścisłej w Roztoczańskim Parku Narodowym wynosi 805,11 ha (10% powierzchni parku). Ustanowiono także system obwodów ochronnych.

źródło: A. Pawłowski: "Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Wyżyna Wołyńska (część polska).